Společnost REVIS Praha působí na trhu více než 25 let. Dobrá pověst firmy mezi odběrateli, dlouholetá tradice, aplikace moderních technologií s důrazem na ekologii z nás činí prosperující konkurenceschopnou společnost s perspektivní budoucností.

Společnost REVIS Praha si vydobyla stabilní postavení na trhu, ekonomická situace uspokojivá a stabilní. A v hodnotách ekonomických parametrů vykazuje rovnoměrnost v závislosti na sjednaných zakázkách.

Firma je spolehlivým zaměstnavatelem v Praze, ve středních i jižních Čechách i na Liberecku. Poskytuje stále pracovní uplatnění více jak 120 zaměstnancům avšak během stavebních sezón poptává poddodávky stavebních prací a tím přispívá k vyšší zaměstnanosti.

Firma REVIS Praha realizuje díla stavebně montážního oboru v moderním legislativním prostředí, kde se klade důraz na dodržování bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí a vzdělávání zaměstnanců. Firma REVIS Praha zavedla systémy managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu v konformitě s normou ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

Vzhledem k permanentním investicím do technického a strojního vybavení, vzdělávání zaměstnanců a tím prohlubováním odbornosti se stala společnost držitelem oborového certifikátu GAS pro výkon činností plynárenství.

REVIS Praha, spol. s r.o. je jedním ze členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP).

Za celou dobu existence firmy dosáhl obrat na realizovaných zakázkách hodnoty necelých 3 miliard Kč. Hlavním cílem společnosti je zlepšování úrovně technického a strojního vybavení, rozvoj odborných znalosti managementu a udržování stability ekonomiky firmy.

 

PRACUJEME NA VZDĚLÁVÁNÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti  REVIS - Praha, spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004596, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

 

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program zaměstnanost 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti  REVIS - Praha, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004596, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Doba zahájení projektu: 1. 3. 2017

Popis projektu Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu :

Celkem 27 osob

 

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

- Měkké a manažerské dovednosti

- Technické a jiné odborné vzdělávání

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

Realizátor projektu

Název: REVIS - Praha, spol. s r.o. IČ: 41190114 Adresa: 15300 Praha - Radotín, Výpadová 317/19

Kontaktní osoba: Karel Ressner, tel: +420 603 146 198, mail: ressner@revis-liberec.cz